1

Aflysning af lejrskole i Grøn/lysegrøn

Kære elever og forældre.  

Da vi ikke ved, hvordan situationen ser ud efter Påske, må vi desværre stoppe planlægningen af vores lejrtur i maj.

Vi er igang med at planlægge en alternativ tur, der kan afvikles, når/hvis det senere viser sig muligt at være sammen på forsvarlig måde.
Mvh Martin og Birte
Brandøvelse på skolen

Den 23. maj afholder vi en lille, rolig brandøvelse på skolen, hvor eleverne får vist, hvad de skal gøre og hvor de skal samles i tilfælde af brand på skolen. Da alle elever SKAL forlade skolen uden at tage sko på, vil det være en god idé at give dem et par ekstra sokker med denne dag. Eleverne vil i de næste dage jævnligt og omfattende blive informeret om øvelsen, så de føler sig så trygge som muligt ved afholdelsen. Brandøvelsen slutter med en lille evaluering i gymnastiksalen, inden undervisningen fortsætter.brandslukker
2016.11.2. referat-bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde
Dato: 02.11 2016

Tidspunkt: 19.00-21.00

Sted: Mødelokale 1. sal

Forberedelse: Ingen”

Referent: Marianne

Ordstyrer: Click here to enter text.

Deltager: Jens U, Ellen, Marianne, Thorsten og Jens

Afbud: Birthe, Bjarke

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
 • Thomas præsenterer resultat af indeklima
15 min. Thomas fremlægger sin kortlægning af Æblegård Friskoles indeklima rapport.

Det besluttes at bestyrelsen og personalet skal definere nogle indsatsområder for indeklima.

 • Støttekredsen drøfter samarbejde
15 min. Støttekredsen mangler forældre, der vil hjælpe med at afvikle arrangementer mod forældretimer.

Fokus er udelukkende på slotssø-løb, sommerfest og lottokreds. Julen 2017 har støttekredsen fået et attraktivt tilbud om at sælge juletræer.

 • Godkendelse af referat
5 min. OK
 • Busrute – orientering
BP 5 min. Ruten for skolebus bliver Avnbøl, Ullerup, Sottrup, Nybøl, Broager, Egernsund. Afgang ma, on, torsdag kl. 14.15. 15.15 tirsdag og 13.15 fredag. Bruger betaling  300 kr. pr. familie i en prøveperiode på 3 måneder, hvorefter bestyrelsen evaluerer tiltaget.
 • Markedsføring af busrute
Ellen Ellen har sammen med Line lavet et udkast til PR-strategi for Æblegård Friskole. Strategien iværksættes straks.
 • Forældretimer / Arbejdslørdag
ALLE 30 min. Ellen og Marianne laver et oplæg til hvordan skolen fremadrettet vil støtte og styrke forældrenes tilhørsforhold og involveringsgrad.
 • Personalesituation og ny ansættelse
JR 30 min. Birgitte er fortsat på nedsat tid.

Skolen ønsker en viceleder ansat til varetagelse af støttetimer, undervisningstimer og viceledelse. Ansøgningsfrist d. 20. November med ansættelse 1. Januar 2017.

 • Klub
Alle 20 min. Udsat.
 • Evt.
10 min.

 

 Næste bestyrelsesmøde: 12. december2016.8.31.referat-bestyrelsesmøde

Dato: 31.8 2016

Tidspunkt: 19.00-21.30

Sted: SFO-lokale

Forberedelse: Kig på ”Workshop-flow”

Referent: Thorsten Kranz

Ordstyrer: Birthe Nybo

Deltager: Bjarke Petersen, Thorsten Kranz, Birthe Nybo, Marianne Havn, Ellen Kristensen, Jens Ulrich & Jens Ravnskjær.

Afbud: Ingen

 

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
Godkendelse af referat

 

 

  5 min. Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet.

 

·       Valg af dirigent og referent

 

    Birthe Nybo, dirigent & Thorsten Kranz, referent.
·       Nyt fra skolen – nye tiltag siden sidst

 

JR / BP 15 min. ·       Ipads uddelt. Forsinkelse på opdatering fra Appel. Flere apps kommer til senere bl.a. Youtube.

·       Flere børn og forældre har været forbi på rundvisning mhp. indskrivning.

·       Pt. to børn på prøve i indskolingen.

·       Antal elever pt. 74

·       Der laves pt. en indeklimaanalyse i bl.a. Blå grundet mulige udfordringer med luftkvaliteten.

·       Den ’nye’ skolepatrulje er godkendt.

·       Nyt initiativ med ’legepatrulje’ påregnes i den nærmeste fremtid. Her skal nogle børn uddannes til at igangsætte lege for alle, der vil være med.

·       Lærernes dag er den 5-10-2016: Der laves ikke specielle initiativer i den anledning.

·       Tilbagemeldinger fra ansøgere BP 10 min. ·       Generelt positive tilbagemeldinger for skolens rammer m.v.

·       Formen i ansættelsessamtaler var generelt osse okay.

·       Initiativ til nyansættelse af lære fra skoleåret 16/17 drøftes allerede nu.

·       Bestyrelses –forsikring TK 10 min. ·       Skolens bestyrelse skal have en bestyrelsesforsikring

·       TK kontakter forsikringsselskaber

·       Nærmere følger

·       Økonomi og budget–

 

JU 15 min. ·       Økonomien er i bedring med et lille plus i øjeblikket.

·       E&Y regnskabsføring er ok.

·       Skolebus

(Efter dette punkt har Birte fri)

BP 10 min. ·       Indhentet tilbud blev godkendt.

·       Der tages initiativ til en prøveperiode med skolebus alle ugens fem (5) dage for de elever som har behov.

·       Nærmere information følger i løbet af efteråret.

·       Workshop – hvordan kommer vi videre? BP 30 min. ·       Punktet blev udskudt til et særskilt med dette tema som det eneste emne.
·       Mødefrekevens bestyrelsesmøder BP 10 min. ·       Der skal generelt holdes flere møder så bestyrelsen kan ’have fingeren på pulsen’.

·       To typer møder blev vedtaget.

·       1: Generelle statusmøder

·       2: Temamøder om specifikke emner.

·       Herefter vil der i gennemsnit blive afholdt et møde mindst en gang om måneden.

·       Lønpolitik JR 5 min. ·       Ny lønpolitik sendes til høring blandt personalet.

·       Ny lønpolitik skal godkendes inden slutningen af oktober 2016.

·       Bestyrelsen har besluttet at afsætte ekstra midler til en udviklingspulje for lære der måtte ønske at fokusere ekstra på særskilte områder.

·       Evt.     ·       Bålhytten forventes helt færdig i løbet af efteråret – det skønnes at der er ca. tre (3) arbejdsdage tilbage.

·       Bestyrelsen opfordrer alle til at give et nap med her og støtte dem som virkelig har lagt nogle timer i netop dette projekt.

·       Der arbejdes på flere ideer om infomateriale om skolen bl.a. små film til Youtube og Facebook.

       

 

Næste planlagte bestyrelsesmøder med generelle emner: 24. oktober og 12. december 2016
2016.6.8. Referat-bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde
Dato: 8.6 2016

Tidspunkt: 19.00-21.30

Sted: Mødelokale 1. sal

Forberedelse:

Referent: Marianne

Ordstyrer: Jens U

Deltager:

Afbud:

 

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
Godkendelse af referat og underskrift på vedtægter

 

 

5 min. Ingen opfølgende punkter
Valg af dirigent og referent

 

Jens U. er dirigent
·       Nyt fra skolen

·       Elevtal

·       Personale (ansættelse af lærer)

·       Det nye skoleår

JR 25 min. Vi har pt. to elever på prøve i indskolingen, samt tre elever på vej til udskolingen, med mulig prøvetid inden sommer.

Bjarke og Thorsten deltager i ansættelsesudvalg når den nye lærer skal vælges i uge 25. Alt efter hvilke kompetencer der tilføres skolen, kan der komme ændringer i fagfordelingen til det nye skoleår.

Der stilles forslag om pedelhjælp baseret på timebasis.

Bjarke vil komme med et udspil til håndtering af forældretimer, der IKKE er blevet opfyldt.

·       Billede skænket til skolen JR 5 min. Marianne følger op
·       Udleje af skolens lokaler

 

JR 5 min. Skolen stiller sig positiv for udlejning af lokaler til ekstern brug uden for skolen åbningstid. Betingelserne for lejemålet aftales ved konkret forespørgsel.
Tilsyn/regler/love:

·       Lejeplads

·       Hjemmeside

·       Andre opmærksomheds-punkter fra bestyrelseskursus

MH 25 min. Jens bestiller tilsyn på legepladsen.

Thorsten undersøger forsikring for bestyrelsesmedlemmer i forhold til ansvar og disponering.

Økonomi og budget  JU 15 min. Vi har endnu ikke modtaget likviditetsbudgettet for maj.
Årshjul/forretningsorden

Hvem laver et oplæg?

MH 5 min. Marianne laver et udkast til næste bestyrelsesmøde
Fastsættelse af dato for workshop og næste bestyrelsesmøde:

·       Skolens målsætninger/ handlingsplan

MH 5 min. Søndag d. 21/8 kl. 10-14 afholdes workshop hos Jens R. Dagsorden er målsætning/strategi og PR.

 

Evt.

 

Næste bestyrelsesmøde: 22. august 2016 kl. 19
2016.4.18- Referat-bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde
Dato: 18. april 2016

Tidspunkt: 19.00-21.30

Sted: Mødelokale 1. sal

Forberedelse:

Referent: Marianne

Ordstyrer: Jens Ulrich

Deltager: Thorsten, Bjarke, Ellen, Jens U, Jens R, Birthe N, Marianne

Afbud:

 

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
Konstituering MH 20 min. Bjarke tager formandsposten

Jens U fortsætter som kassere

Marianne bliver sekretær/næstformand

Ellen er tovholder for PR og kommunikation

Thorsten fortsætter i sin funktion for fundraising.

Gensidig forventningsafstemning og tilrettelæggelse af årshjul MH   Kommunikation over mails bør kun være information og mindre afklarende karakter.

Det forventes at der læses mails en gang dagligt og at hvis det ikke kommenteres, betragtes det som samtykke.

Bestyrelsens arbejde skal følges fortløbende i et google doc, således at ansvars og arbejdsopgaver uddeles og afsluttes.

På næste møde forsøges en kort opdatering af skolens i gangværende projekter og fremtidige handlingsplan.

Fremover afholdes fast fem bestyrelsesmøder fordelt på ca. hver anden måned. Der ud over afholdes fællesmøder med personalet og ad hoc møder (telefon møder) ved behov.

Personale fordeling til det nye skoleår JR   Bente Sloth ønsker at gå på pension med udgangen af dette skoleår.

Planen er at Jacob og Morten får gul og grøn. Jens Ravnskjær og Birthe dækker lysegrøn. Birthe og Gitte (pædagog) dækker blå. Der til kommer Birgits sprogtimer også.

 

Det er bestyrelsens ønske at Jesper(SFO- leder) deltager i næste bestyrelsesmøde.

iPads

 

JR

 

 

 

  Skolen bruger alt for mange ressourcer på at geninstallere apps på børnenes iPads, logge på appleID, osv. Bestyrelsen drøfter gældende retningslinjer og mulige begrænsninger.

Det er bestyrelsens klare holdning at lærerne skal koncentrere sig om undervisning,- ikke iPads, der bør være klar til brug hjemmefra.

 

 

 

Økonomi og likviditetsbudget JU   Økonomien er fortsat meget stram og følges tæt. Det vedtages at al bogføring og afstemning af regnskab fremover skal varetages af revisorselskab.
Evt.      

 

Kommende møder:

Tirsdag d. 17. maj kl. 19

Mandag d. 13. juni kl. 19
Et par tanker i forlængelse af årets generalforsamling

Kære alle

Årets generalforsamling var noget helt specielt, da der var rigtig mange kandidater der stillede op til at tage en tørn i bestyrelsen. Aftenen var meget lang og gik alligevel utroligt hurtigt….. i hvert fald for mit vedkommende.

Nu, efter at vi har fået udgivet referater, er der et par ting som det trænger sig lidt på med at få sagt/skrevet:

Mange tak til den afgående bestyrelse og de personer der gennem lang tid har ydet en kæmpestor indsats for Æblegård Friskole! Dette blev ikke sagt på selve generalforsamlingen. Ikke af ond vilje, men fordi hele forløbet var noget overrumplende for os alle. Derfor tænker jeg, at det er på sin plads lige at “trække vejret” og kigge lidt på hvem vi har sagt farvel / på gensyn til:

Léon Bleijerveld
Har ydet en stor indsats gennem mange år. Han har haft styr på en masse praktiske ting og har også været den der holdt øje med at tonen forblev ordentlig- også når bølgerne gik højt. Når der skulle indhentes tilbud og kommunikeres med håndværkere har Léon fået tingene til at ske. Han har med sin store appetit…… på såvel kage som det at repræsentere skolens forældre 😉 været en uvurderlig del af bestyrelsens arbejde!

Danny Temmesen
Har også siddet i bestyrelsen i mange år og har bidraget praktisk med hans store viden på IT-området. Danny har sørget for at skolens digitale platform har fungeret i tider hvor der ikke var andre til at tage sig af det og har f.eks. sat hele den gamle skoleport og intra op. Ligeledes har han været en uvurderlig hjælp ift. indførslen af iPads på skolen hvor han har bibragt ekspertise på det administrative plan. Danny har gennem lang tid fungeret som næstformand og har derudover skrevet rigtig mange referater. Ikke mindst har Danny altid sørget for at tingene blev gjort ordentligt og haft hånd i hanke med at aftaler blev overholdt.

Kim Beierholm
Tror jeg alle kender for hans utrættelige indsats ift. at have styr på sagerne i forbindelse med arbejdslørdage og projekter på skolen. Kim har måttet holde mange snore i hånden og samtidig koordinere med både pedel, skoleleder, bestyrelse og “det arbejdende folk”. I bestyrelsen har Kim også været den der kunne hjælpe med at kommunikere med f.eks. offentlige instanser hvor der var brug for tålmodighed og vedholdenhed 😉

Kim Nørmark
Har trods en kort tid i bestyrelsen været med til rigtig mange ting som har været af stor værdi for bestyrelsens arbejde. Kim har styr på rigtig mange ting og har kunnet bidrage konstruktivt nærmest uanset temaet. Således har han været “inde over” såvel økonomi – og det direkte samarbejde med banken – som udarbejdelse af nye former på referater og målstyring samt meget andet.

Maja Brumvig Christensen
Har ikke siddet i bestyrelsen så længe, men har også bidraget med rigtig meget i hendes tid. Herunder kan nævnes at Maja har siddet i ansættelsesudvalg og dermed har været med til at gennemlæse ansøgninger, sortere og rate kandidater og deltage i ansættelsessamtaler. I forbindelse med jubilæet var det Maja og Kim Beierholm der planlagde og gennemførte hele den praktiske del af dagen.

Tak for kampen…… det har været fantastisk at have jeres hjælp!

Mange hilsner- og ønsket om en god påske

Jens
2016.3.17. referat-generalforsamling

Bjarne Bo Christensen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen blev erklæret lovlig.

Fremmødte forældre: ca. 25 personer.

Skolelederens årsberetning

Skoleleder Jens Ravnskjær gennemgik hans beretning

Der blev talt om følgende:

 • Vi har åbnet børnehaven, og kan godt have flere børnehavebørn i Humlehaven.
 • Det er dejligt at have de små i huset, og have dem tidligt.
 • Der er ønsker fra flere forældre om at de kan starte tidligere.
 • Vi har haft jubilæum hvor vi også fik nyt navn.
 • Der er kommet et jubilæumsskrift
 • Vi er meget tæt på at være helt fyldt op i blå hvor vi maks kan være 30 elever, og der er rigtigt dejligt at vi vokser nedefra.
 • Vi har snakket lidt med Kværs idrætfriskole, om samarbejde da vi kan hjælpe hinanden på flere områder. Det er noget vi skal lege lidt med.
 • Personale
  • Vi har måtte sige farvel til Bente Løwe
  • Vi har ansat Jesper som SFO leder. Jesper hjælper også til i skolens dagligdag bl.a. fast AKT og støttelærer.
  • Det har vildt nede i Blå. Vi har haft Maj i kort tid, men så kunne vi få Ellen som har været i årspraktik.
  • Gitte Uldall er blevet ansat i SFO’en, og skal hjælpe i blå næste år.
  • Bente Slot går på pension med udgangen af dette skoleår. Vi ønsker Bente held og lykke med den nye tilværelse.
  • Jens R. kommer nok mere med i lysegrøn og grøn. næste år, som han ser frem til.
  • Morten pedel måtte vi give slip på, da skolen ikke er stor nok til at have en fultidspedel.
  • Erik som har været i praktik hos os, bliver ansat til at tager rengøringen.
  • Vi har Susanne som hjælper i SFO’en lige nu. Hun har nogle gode kompetencer som vi er meget glade for.
  • Bålhytten er godt i gang, og der kommer flere indvielser.
  • Vi har rigtige mange projekter i gang, og det er rigtig dejligt.

Spørgsmål:

Spørgsmål: Har Kværs samme værdisæt som os

Svar: Nej. Vi skal supplere hinanden, ikke slå os sammen.

Tilsynsførendes tilsynsrapport

Peter Hecquet gennemgik hans beretning.

Se tilsynsførendes årsberetning via. dette link.

Spørgsmål:

Der var ingen spørgsmål til Peter.

Fremlæggelse af skolens regnskab samt fastsættelse af skolepenge

Skolen regnskab blev gennemgået af kasserer Jens Ulrich.

Regnskab:

Vi sluttede med 0,6 million i underskud i 2016, og vi forventer at lave et nul i 2016.

Vi har lavet en aftale med Sydbank om at vi skal begynde at afdrage på vores lån, dog under pres, men det bliver vi nødt til at ændre på, da vi er presset i økonomien det næste halve år.

Forældrelån:

Bestyrelsen arbejder på at lave et forældrelån for at få vores banklån hurtig ned.

Ændring af skolepenge:

Bestyrelsen har besluttet at hæve forældrebetalingen en smule.

Pr. 1. april er 1. barn 50 kr. pr. mdr. højere og 2. barn 100 kr. pr. mdr. højere.

Spørgsmål:

Spørgsmål: Hjalp det ikke at vi kom af med Ringgade.

Svar: Jo, og det hjælper også ift. banken.

Regnskabet er godkendt af revisor og bestyrelsen har underskrevet.

Bestyrelsens årsberetning

Bestyrelsens årsberetning blev gennemgået af bestyrelsesformand Marianne Havn.

Der blev talt om følgende:

 • Vi skal have fokus på alle de gode og flotte resultater vi opnår med eleverne, og ikke så meget økonomien.
 • Bestyrelsen har rigtig meget fokus på hvor alle kan være behjælpelig og udnytte de personlige kompetencer.
 • Bestyrelsen har brugt meget tid på at finde det rigtige nye navn til skolen.
 • En ny skolekreds er blevet etableret, som er vigtig nu hvor vi har fået børnehaven, således personer som ikke er forældre også kan være en del af skolen.
 • Fokus områder i 2016:
  • Kværs friskole samarbejde
  • Bestyrelsens arbejdsmetoder og samarbejde, og derfor vil bestyrelsen gerne gå fra 7 til 5 medlemmer.
  • De nye bestyrelsesroller kan ses i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling d. 2.3.2016.

Spørgsmål:

Spørgsmål: Hvad er status med bussen, er der noget at hente når vi samarbejder er Kværs.

Svar: Vi arbejder på det.

 

Kommentar: Det er rigtigt godt at bestyrelsen vil være meget mere synlig.

 

Spørgsmål: De her bestyrelsesroller der er defineret, skal vel ikke afskrække nogen.

Svar: Nej, det er et arbejdsredskab, og nogle rolle som er nødvendigt. Man skal ikke må ikke afskrække nogen.

Vedtægtsændring

Se mere i referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 2.3.2016.

Anden afstemning om forslag til vedtægtsændring

Der skal være 2/3 ja stemmer for at forslaget kan blive vedtaget.

 

Vedtægtsændringen blev godkendt ved håndsoprækning.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Følgende kandidater stillede op:

 • Kim Nørmark (Genvalg)
 • León Bleijerveld (Genvalg)
 • Kent Hansen
 • Annemette Lorenzen
 • Bjarke Petersen
 • Ellen Langager Kristensen
 • Thorsten Kranz

 

Der skal vælges 2 ind fra forældrekredsen

Følgende blev valgt ind i fra forældrekredsen:

 • Ellen Langager Kristensen
 • Thorsten Kranz

Valg af bestyrelsesmedlem i skolekredsen

Følgende kandidater stillede op:

 • Kim Nørmark (Genvalg)
 • León Bleijerveld (Genvalg)
 • Kent Hansen
 • Annemette Lorenzen
 • Bjarke Petersen

 

Der skal vælges 1 ind fra skolekredsen

Følgende blev valgt ind i fra forældrekredsen:

 • Bjarke

 

Valg af bestyrelse suppleanter

Følgende kandidater stillede op:

 • Kim Nørmark (Genvalg)
 • León Bleijerveld (Genvalg)
 • Kent Hansen

Følgende bestyrelse suppleanter blev valgt:

 • 1. suppleant: Kim Nørmark
 • 2. suppleant: León Bleijerveld

Konstituering

Efter generalforsamlingen holdte den nye skolebestyrelse et møde. Konstitueringen af bestyrelsen er udsat til bestyrelsesmøde den 11.4.2016

Eventuelt

Tak for opbakning og deltagelse ved generalforsamlingen.
2016.3.2. Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Fremmødte forældre: 17 personer.

Kristian Havn blev valgt som dirigent.

Den ekstraordinær generalforsamlingen blev erklæret lovlig.

 

Vedtægtsændring

Marianne Havn bød velkommen og fortalte hvad vedtægtsændringen går ud på.

 

Bestyrelsen har truffet beslutning om indstilling til vedtægtsændring. Således at bestyrelsens sammensætning ændres fra de nuværende 7 medlemmer, til fremover at bestå af 5 medlemmer (se referat fra bestyrelsesmøde d. 8. februar 2016).

Ifølge skolens vedtægter §19, skal forslag til vedtægtsændring vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Spørgsmål:

Hvorfor lige 5 personer, og er det vigtigt at bestyrelsen er synlig i stedet for at træffe statiske beslutninger.

Svar: Bestyrelsesmedlemmerne vil også have energi til at deltage i andre ting såsom arbejdslørdage. Hvis der kun var 3 er bestyrelsen bange for at den demokratiske proces forsvinder.

 

Kommentar: Forældrene ønsker også at se bestyrelsesmedlemmerne i andre ting.

 

Hvad er det for nogle roller som bestyrelsen har defineret?

 

Beskrivelser af bestyrelseskompetencer:

Formand: Tæt sparring med skoleleder, fokus på grundig

information og involvering i forhold til bestyrelsesmedlemmer.

Tydelig og god kommunikator og mægler.

 

Administrator (evt. næstformand): Referater, dagsorden,

mødeindkaldelser, arkiver i google doc. IT-platform.

 

Kasserer: Regnskab, økonomi. Tæt sparring med skoleleder og

administration. Månedsafstemning, periode afgrænsning.

Kontaktled til bank og kreditforening. Forhandler– en, der kan

lukke en handel.

 

Personalejura. Ansættelsesbreve, lønforhandlinger,

ansættelsessamtaler, personalesager.

 

Vedligehold. Koordinering af forældrearbejdstimer,

arbejdslørdage, kontakt til kommunen, tekniske retningslinjer,

reglementer, godkendelser. Kontakt til håndværkere og

indhentning af tilbud.

 

PR og eventmager. Kontaktperson til fundraising og

støttekreds. Adsbøl borgerforening, lottoklub, medier, åbent

hus arrangementer.

 

Rollerne er defineret for at afspejler de kompetencer der er behov for i bestyrelsen og skal ikke afskrække nogen i at stille op i skolebestyrelsen.

 

Første afstemning om forslag til vedtægtsændring

Der skal være 2/3 ja stemmer for at forslaget kan blive vedtaget.

 

Vedtægtsændringen blev godkendt ved håndsoprækning.

 

 

Tak for opbakning og deltagelse ved den ekstraordinær generalforsamlingen.
2016.3.2.Referat-bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde
Dato: 2. marts 2016

Tidspunkt: 19.30 – 20.30

Sted: Mødelokale 1. sal

Kage:

Referent: Jens U

Ordstyrer: Leon

Deltager: Marianne, Maja, Jens R., Jens U., Danny, Leon, Kim N.

Afbud: Birthe, Kim

 

Dagsordenspunkt: Hvem: Tildelt tid: Referat / Beslutning:
Godkendelse af referat Alle 5 min. ·       Intet at følge op på
Generalforsamling Marianne 30 min. ·       Det blev diskuteret hvilket ansvar/opgaver der påligger bestyrelsen
Skolekredsen Marianne 10 min. ·       Der er 2 der har søgt om at blive optaget i skolekredsen
Nyt fra skolen Jens R. 20 min ·       Det går godt i alle klasserne og der er fortsat god søgning fra potentielle elever til Æblegård og Humlehave
Økonomi Jens U. 20 min ·       Vi følger budgetterne. Revisionen er i gang med revidering og forventer at blive færdige i næste uge.
Evt.

 

Alle

 

5 min ·       Intet
Fra kl. 20.30-22.00 Møde med Kværs Friskole om samarbejde i udskolingsklasserne

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 17. marts efter generalforsamling