1

Børnehaven (Humlehaven)

Naturbørnehave, dit sidste år i børnehave.

Efter at have været skole nu i 20 år, melder tankerne sig om en børnehave. I maj får vi allerede nu de kommende 0. Klasse børn ind i SFO’en og et samarbejde med indskolingen finder sted.

Børnene lære SFO, skole og rutiner at kende, og der arbejdes mere målrettet hen mod skolestart.

Det nye skud på stammen er at vi nu kan tilbyde hele det sidste børnehave år her på Æblegård Friskole i Humlehave. Faktisk kan du starte her det kalender år du fylder 5 år. Sammen vurderer vi hvad der er mest hensigtsmæssigt for barnet. Vi tager altid en snak med jer som familie inden barnet optages i Humlehave, så vi sammen kan finde ud af hvad der er bedst for netop jeres barn. Vi er en storebørns gruppe, der arbejder hen mod at starte i skole. I humlehave forventer vi at barnet er rimelig selvhjulpen med tøj, sko og toiletbesøg. Vi er ude i alt slags vejr, derfor skal garderoben være i orden, i forhold til årstiden og vejret generelt. Vi tager på mange ture i nærområdet, hvilket betyder vi går meget. Afstande som Gråsten tur-retur vil forekomme.

Udeliv er i fokus, vi vil dog også bruge vores naturværksted eller lege i gymnastiksalen. Her er naturligvis også masse af plads til leg, vi vil hen af vejen sætte mere fokus på børnehavebørnene i forhold til legeplads mm. I løbet af det næste år forventer vi at der bliver bygget et langhus el. Lign, som er en større bålhytte. Dette hus vil indgå meget i Humlehaves hverdag.

De morgenfriske møder ind i SFO’en og hygger her indtil kl.8.30. Herefter samles børnene fra Humlehave og tager fat på dagens nye udfordringer, aktiviteter, ture mm. Ca. Kl 14.00 finder vi sammen med SFO’en igen, indtil vi skal hjem. Netop her er der rig mulighed for at knytte venskaber og lege på tværs af alder.

Der vil også være dage hvor vi laver ting sammen med indskolingen, eller følger med i det der sker på skolen. Hen over foråret vil vi begynde at deltage ved skolens morgensamling, historiefortælling og gåtur.

Humlehave er en naturbørnehave hvor der er tid og rum til: leg, fordybelse og venskaber.

– Her oplever vi verden omkring os, sammen og hver for og.
– Vi udforsker naturen, eksperimenterer, undre os og bliver klogere på det vi ser.
– Vi dyrker venskaber på tværs af alder og kultur, sammen med SFO’en og skolen.
– Vi udfolder os kreativt, leger og spiller.
– Vi bruger vores krop aktivt, når vi bevæger os i den alsidige natur omkring os.
– Humlehave er stedet hvor vi er i bevægelse, sammen og hver for sig, her er også plads til dig…
– Optag tidligst det år barnet fylder 5 år.

Hvad laver vi, et lille indblik…

August, uge 32: Børnehaven starter op… Den første uge, vil vi være en del sammen med SFO’en da det stadig er ferietid. Vi vil gå nogle ture i lokalområdet, så vi alle får en fornemmelse af området / naturen omkring os. Vi vil sætte fokus på det usynlige hegn, hvor går grænsen, hvor må jeg selv bevæge mig hen, og hvor skal der en voksen med. Vi vil flytte ind/ud i naturen og finde vores base.

Uge 33-34: Skolen starter op, med projekt. I børnehaven vil vi se til fra sidelinjen, og tage på vores egne ture. Vi vil forberede vores eget indslag til skolens jubilæum.

Uge 35: Jubilæum 20 år, en skole i vækst og en børnehave fødes…Sensommer / Efteråret:

-Krible krable dyr, lave fælder mm, synge og læse om krible krable dyr.(uge 37)
-Æbler.. Spise, tegne, male, synge, historie mm. (Uge 41)
-Blå blink, brand og redning, snakke om førstehjælp og hvordan vi hjælper og passer på hinanden. Besøge brandstation og besøge beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev.
-Plukke bær og frugt, holde Høstfest… Bage, sylte, lave mad og feste…
-Bål, lave tegne kul til at tegne med.. Og lave mad over bål…
-Snakke om årstiden og naturen (dyr, fugle, planter mm.) omkring os..
-Sprog screening…
-Tage på ture ud af huset…
– Se hvor vi bor, tage billeder af vores huse mm bruge det til noget med børn og IT.
Sygemelding af elever

Al sygemelding af elever skal foregå på SMS til SFO’ens mobilnummer før 8.00:

30806089 

Det er forældrene der kan/skal sygemelde elever – ikke eleverne selv!

Af hensyn til korrrekt fraværsregistrering skal barnet sygemeldes hver enkelt sygedag.
Sprogundervisning og ordklasser

Da Æblegård Friskole har tidlig sprogindlæring (engelsk startende i 0. klasse og tysk i 3. klasse) benytter vi de latinske betegnelser for ordklasserne- også når vi underviser dansk. Dette for at gøre overførslen til fremmedsprogene lettere for eleverne.
Regler

Æblegård Friskole vil gerne have et meget enkelt regelsæt som er retningsgivende og beskrivende, i de situationer der til daglig opstår, på et sted hvor mange mennesker skal være sammen. De grundlæggende regler på Æblegård Friskole er:

• Alle skal kunne føle sig godt tilpas på Æblegård Friskole.

• Alle har ret til at kunne deltage i en undervisningssituation uden at blive forstyrret af andre.

• Alle er forpligtede til at vores fælles faciliteter holdes i en ordentlig stand gennem skoledagen.

• Alle er forpligtede til at holde styr på egne sager så de ikke forstyrrer andre.
Projekt / temauger

Formål
I disse uger udfordrer vi eleverne på nye måder. Samtidig med at ugerne har et fagligt indhold forventer vi at se eleverne i roller de ikke er vant til.

3-årshjul

Skærmbillede 2016-01-26 kl. 21.02.42
Platform

I dette afsnit kan man læse skolens platform som i sine grundelementer består af vision, mission og værdier som er uddybet herunder:

Udspring

Æblegård Friskole er en forældredrevet friskole fra børnehavklasse til 9. klasse – med grundlag i de tanker, som Grundtvig & Kold indførte i dansk skoleliv.

Vision
Børn, forældre og personale mødes i et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab.

På alle måder- og i alle aspekter af skolelivet ønsker vi at børnene oplever en skolegang, der bygger bro mellem skole og hjem, og at alle udviser loyalitet og forståelse for hinandens roller.

Mission
Vi vil det hele menneske.

• På Æblegård Friskole ønsker vi, at børnene oplever glæden ved at lære samtidig med, at de opnår vished om eget standpunkt socialt, personligt og fagligt.

• Vi ønsker at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig som et helt menneske og at vi anerkender og understøtter de talenter ethvert barn kommer med.

Værdier

Skolens værdier er opbygget af:

Tryghed og trivsel

Som er grundlaget for at alt andet kan fungere.

Læring og udvikling

Som en allestedsnærværende målsætning.

Involvering

Som er det der binder værdierne sammen.

Tryghed og trivsel betyder
• Vi er tydelige, synlige og troværdige.
• Vi kender alle hinanden og ved hvad vi kan forvente af hinanden.
• Vi sætter grænser som børnene trygt kan færdes i.

Læring og udvikling betyder
• Vi arbejder med det kreative, legende og musiske menneske.
• Vi dyrker det levende ord gennem fortælling, sang og samtale.
• Vi befordrer elevernes nysgerrighed og inspiration.
• Vi stiller krav og hjælper eleverne med at opnå dem.
• Vi lærer eleverne at lære.
• vi lærer eleverne at tage stilling.

Involvering betyder
• Eleverne oplever et meningsfuldt skoleliv gennem medinddragelse og medindflydelse.
• Forældre engageres på en konstruktiv måde i børnenes hverdag.
• alle personaleressourcer involveres i børnenes udvikling.
Morgensamling

Morgensamling foregår hver dag klokken 8.30. Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til at deltage / komme til tiden.

Program

• Fælles sang
• Fælles beskeder
• Fødselsdage: alle samles om fødselaren og synger fødselsdagssangen

Igennem morgensamlingen stadfæstes fællesskabet hver dag på Æblegård Friskole.
Mobiltelefoner

Som hovedregel gælder det at mobiltelefoner ikke skal ses og/eller høres i skoletiden/SFO-tiden (fra klokken 8.30 og indtil man forlader skolens grund). Derudover gælder det at det er de voksne på skolen der bestemmer i hvilken grad der kan afviges fra dette – f.eks. hvis:

• telefonen skal bruges i undervisningen
• der er en elev de venter et vigtigt opkald
• det er tvingende nødvendigt at foretage et opkald (normalt vil man kunne låne en telefon på skolen hvis man er sammen med en voksen)

Medmindre der foreligger en aftale med en voksen på skolen afleveres telefomer derfor om morgenen hvor de låses inde indtil skoledagen er forbi.

Hvis man ikke kan overholde disse regler vil telefonen blive inddraget og afleveret til skolelederen, der vil udlevere den til en fremmødt forælder – ikke til eleven.

Rettet 8.8.2016 JR
Lejrskole

Hvorfor lejrskole
På Æblegård friskole vil vi gennem lejrskolerne hjælpe eleverne til en øget forståelse af deres sociale færdigheder, vi vil udvikle deres evner til samarbejde og øge deres selvstændighed.

Det er en del af undervisningen på Æblegård friskole og dermed forbundet med undervisningspligten at deltage i lejrskolerne. Disse er lagt som et forløb, hvor eleverne får kendskab til lokal forhold i Blå, geografisk og historisk kendskab i Grøn og sprogtræning , oplevelse/ forholde sig til andre kulturer i Gul.

Lejrskolerne vil indgå som en del af elevernes udvikling i forhold til sociale færdigheder, samarbejde og selvstændighed.

3-årshjul

Skærmbillede 2016-01-26 kl. 20.53.53

Man kan ikke få refunderet de penge man har indbetalt til lejrskole. Dette gælder uanset begrundelsen.
Konfirmation

Æblegård Friskole har som sådan ikke noget med konfirmationen at gøre ud over, at vi koordinerer f.eks. konfirmationsforberedelsen med præsten og også gerne er behjælpelige med at viderebringe informationer fra præsten til skolens familier.

For at skolen ikke forskelsbehandler elever / familier efter de valg man træffer giver vi heller ikke konfirmanderne gaver eller lignende. Hvis der kommer noget fra skolen er det derfor i form af en hilsen til alle, der er i konfirmationsalderen. Alle har jo på den ene eller anden måde truffet et valg.